دسته بندی ها

آریا ملکی خرم

دکتری مهندسی صنایع تولید صنعتی 

کارشناسی ارشد مدیریت مالی 

کارشناس بازار سرمایه

- مدرس دوره های تحلیل شاخص­ های اقتصادی، ارزیابی و امکان سنجی طرح های اقتصادی، اقتصاد خرد ، تجزیه و تحلیل تکنیکی سهام شرکت ها و تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها

Real Time Web Analytics