آشنایی با قراردادهای مشتقه بورس کالای ایران

توضیحات

مخاطبین دوره

کلیه فعالان بازار سرمایه

کارشناسان و مدیران شرکت‌های عرضه کننده در بورس کالای ایران

کلیه علاقه‌مندان به حوضه بورس کالا

دانشجویان رشته‌‌های مالی و اقتصاد،حسابداری و سایر رشته های مرتبط

سرفصل‌ها

ابزار مشتقه (تقسیم بندی معاملات مشتقه)

مزایای معاملات قراردادهای آتی

انواع دارایی‌های قابل معامله در قراردادهای آتی

مفاهیم اجرایی و عملیاتی قراردادهای آتی

مشخصات قراردادهای آتی

نحوه ورود به بازار قراردادهای آتی

فرآیند تحویل قراردادهای آتی

قراردادهای اختیار معامله

انواع قراردادهای اختیار معامله

مفاهیم اجرایی و عملیاتی قراردادهای اختیار معامله

مشخصات قراردادهای اختیار مامله

نحوه ورود به بازار قراردادهای اختیار معامله

فرآیند تحویل قراردادهای اختیار معامله

رابطه قراردادهای آتی و اختیار معامله

Real Time Web Analytics