دسته بندی ها

مسلم پیمانی

- دکتری مدیریت مالی

- عضو هیئت علمی گروه مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبایی

- مشاور سازمان بورس اوراق بهادار تهران

Real Time Web Analytics