دسته بندی ها

احمد پویانفر

- دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران

- مدیر عامل شرکت آیکو سیگما

- مدرس دوره های ارزشگذاری سهام شرکت ها و ارزیابی پروژه و سرمايه گذاري 

Real Time Web Analytics