دسته بندی ها

محمد حسین عسگری

- کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 

رییس اداره عملیات بازار بورس انرژی

- مدرس دوره های مبانی بازار برق و قوانین و مقررات بورس انرژی

مولف کتاب رقابت گریزی در بازارهای برق و روشهای کاهش آن (انتشارات وزارت نیرو)

Real Time Web Analytics