آرشیو وبلاگ

ارزش ذاتی و زمانی قرارداد اختیارمعامله

ارزش ذاتی قرارداد اختیارمعامله مقداری است که دارنده قرارداد در صورت اعمال و در وضعیت سوددهی دریافت می‌کند. درنتیجه در شرایط زیان و بی‌تفاوتی قرارداد، این مقدار معادل صفر است. مقدار صفرِ ارزش ذاتی در شرایط زیان و بی‌تفاوتی، به دلیل عدم اعمال قرارداد در این شرایط از سوی دارنده آن است. 

ارزش زمانی قرارداد اختیارمعامله تفاضل ارزش ذاتی از قیمت قرارداد اختیارمعامله است.

ارزش ذاتی – قیمت قرارداد اختیارمعامله = ارزش زمانی

ارزش زمانی قرارداد با سپری شدن زمان و نزدیک شدن به سررسید کاهش می‌یابد. در سررسید قرارداد، ارزش زمانی صفر شده و درنتیجه قیمت قرارداد اختیارمعامله و ارزش ذاتی قرارداد در این تاریخ معادل هم خواهد بود.

هرقدر زمان بیشتری به سررسید باقی مانده باشد، ارزش زمانی بیشتر است زیرا سرمایه‌گذاران تمایل به پرداخت پول بیشتری بابت خرید قرارداد و کسب سود در آینده دارند.

نظر خود را ارسال کنید
Real Time Web Analytics