دسته بندی ها

امید فرمان آرا

- دکتری اقتصاد پولی و بخش عمومی از دانشگاه تهران

-مدرس دوره های  آشنایی با معاملات آتی و اختیار (Futures & Option Contracts) ، اقتصاد خرد و کلان و تاریخ عقاید اقتصادی

Real Time Web Analytics