اکسل مالی

توضیحات

مدلسازی مالی روشی نوین برای نمایش چگونگی شکلگیری تصمیمسازیهای مالی است. این مدلسازی با استفاده از دانش ریاضیات، رهیافتی برای شناسایی و ارزیابی عملکرد داراییهای مالی در بازارهای مالی و سرمایهگذاریها ایجاد نموده است. مدلسازی مالی با استفاده از مفاهیم اقتصادی نظیر بازده، جریانات نقدی، استهالک، ریسک و مخاطرات مالی سرمایهگذاری، انتخاب تصمیمهای مالی را در یک فضای عدم اطمینان، محقق ساخته و امکان پیشبینی را قبل از وقوع هرگونه تعهد مالی میسر مینماید. در این دوره سعی بر آن است تا با بهرهگیری از امکانات گسترده نرمافزار اکسل، شرکتکنندگان ضمن آشنایی با اصول بنیادین مدلسازی مالی و انواع مدلهای مطرح به صورت کامال کاربردی با نحوه تشکیل مدلهای مالی، ورود متغیرها و تحلیل نتایج در فضای این نرمافزار آشنا شوند.

مخاطبین دوره

کارشناسان بخش اعتبارات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری

کارشناسان شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌ها

کارشناسان شرکت‌های کارگزاری‌ها

کارشناسان مالی سازمان‌ها

مشاوران ارزیابی پروژه‌های مالی، اقتصادی

دانشجویان رشته‌های اقتصاد، مدیریت و حسابداری

عالقه‌مندان به مباحث بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری

سرفصل‌ها

مروری بر فرامین و توابع مهم اکسل

مروری بر توابع مالی و آماری اکسل

برخی از کاربردهای مالی و اقتصادی اکسل

Real Time Web Analytics