دسته بندی ها

بهروز خدا رحمی

- دکتری حسابدارری از دانشگاه علامه طباطبایی

- عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات

- مدرس دوره های حسابداری مالی، پیشرفته ،صنعتی 

Real Time Web Analytics