دسته بندی ها

بهنام چاوشی

دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران

عضو اصلی کمیته تدوین مقررات سازمان بورس 

- مدرس دوره های مدیریت مالی 

Real Time Web Analytics