تجزیه و تحلیل صورت های مالی (مقدماتی_آنلاین)

توضیحات

مخاطبین دوره

ü   سرمایه گذاران، تهیه کنندگان اطلاعات مالی، کارشناسان مالی وکارگزاران

ü   کارشناسان و مدیران نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه

ü   کارشناسان و مدیران سایر نهادهای پولی و مالی

سرفصل‌ها

ü              تعریف صورت‌های مالی

ü              ضرورت وجود صورت‌های مالی

ü              صورت‌های مالی اصلی

ü              ترازنامه

ü              صورت سودو زیان

ü              صورت جریان وجوه نقدی

ü              تهیه صورت‌های مالی

ü              یادداشت‌های همراهصورت‌های مالی

ü              تجزیه و تحلیل افقی

ü              تجزیه و تحلیل عمودی

ü              نسبت‌های مالی