تجزیه و تحلیل صورت های مالی (پیشرفته)

توضیحات

طی این دوره تلاش بر آن است که سرمایه گذار با مطالعه اطلاعات و آمار و ارقام موجود در صورت‌هاي مالي، شمايي از عملكرد شرکت را به‌دست آورد و با بررسي وضعيت موجود و با آگاهي از نقاط قوت و ضعف و اتخاذ راهبردهاي شايسته، موجب بهينه‌سازي فعاليت‌ها و بهره‌جويي قابل قبول از سرمايه‌گذاري انجام شده را فراهم سازند. بر اين اسـاس " تحليل صورت‌هاي مالي" مي‌تـواند زمينه لازم را براي شناسايي مشكلات پيش روي شرکت را ايجاد كند و راهگشاي بسياري از تصميم‌گيري‌ها سرمایه گذار و نیز اتخاذ راهبرد سرمایه گذاری مناسب باشد. 

* 20درصد تخفیف دانشجویی

* 15 درصد تخفیف نهادهای مالی

* 5 امتیاز تمدید گواهینامه های حرفه ای الف و ب

* 4 امتیاز تمدید گواهینامه های حرفه ای ج

 

مخاطبین دوره

سرمایه گذاران حقیقی

سرمایه گذاران حقوقی

شرکت­های سرمایه‌گذاری

شرکت‌های ثبت شده در بورس و فرابورس

شرکت­های کارگزاری

شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرفصل‌ها

مکانیزم گزارشگری مالی 

استاندارد گزارشگری مالی

تجزیه و تحلیل ترازنامه

تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان

تجزیه و تحلیل صورت جریان وجوه نقد

کیفیت گزارشگری مالی

بودجه بندی سرمایه ای

تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت های هلدینگ

Real Time Web Analytics