دسته بندی ها

علی خسروشاهی

دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران 

مدیر سرمایه گذاری تامین سرمایه سپهر

کارشناس ارشد مدیریت تجهیز منابع مالی تامین سرمایه امید 

- مدرس دوره های توانگری مالی، مدیریت سرمایه گذاری، تحلیل بنیادین و ارزشگذاری

Real Time Web Analytics