راهبری شرکتی

توضیحات

حاكميت شركتي جنبه هاي مختلفي را در برمي گيرد و به روابط شركت و تعامل آن با ذينفعان مختلف مي پردازد. حاكميت شركتي قوي بر عملكرد شركت تاثير معناداري دارد.  بررﺳﯽ ﻧﻈﺎم حاكميت ﺷﺮﮐﺘﯽ در ايران و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و همچنين شناسايي ساز و كارهاي مختلف آن، در ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺮان ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . اين دوره به شناخت وضعيت فعلي حاكميت شركتي در ايران با تاكيد بر شركتهاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس- مي پردازد.

مخاطبین دوره

  •     مدیران و کارشناسان شرکت فرابورس ایران
  •     دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته هاي حسابداري، مديريت، مالي و اقتصاد

سرفصل‌ها

  •     مقدمه و تعاريف حاكميت(راهبري) شركتي
  •     سيستم ها و ساز و كارهاي حاكميت شركتي
  •     نقش سهامداران، هيات مديره و حسابرسي داخلي در استقرار حاكميت شركتي موفق
  •     نقش حاكميت شركتي در بهبود عملكرد شركت و گزارشگري مالي
  •     مقررات حاكميت شركتي در ايران و جهان
  •     دستورالعملهای حاکمیت شرکتی در ایران
Real Time Web Analytics