دسته بندی ها

رضا صبری

- کارشناسی ارشد حسابداری

- مدرس دوره های كنترل هاي داخلي 

- عضو هیئت مدیره انجمن حسابرسی فناوری اطلاعات 

Real Time Web Analytics