دسته بندی ها

رضا عربی بلاغی

- دکتری آمار از دانشگاه فردوسی مشهد

- عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز 

- مدرس دوره های مدلسازی و پیش بینی سریهای مالی با نرم افزار R

Real Time Web Analytics