دسته بندی ها

روشنک حسین زاده

دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران

مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری سعدی

سرپرست سرمایه گذاری شزکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی بانکها

- مدرس دوره های تحلیل بنیادی

Real Time Web Analytics