دسته بندی ها

زهرا شمس

دکتری حسابداری دانشگاه الزهرا

مشاور سرمایه‌ گذاری شرکت سرمایه گذاری غدیر

- مدرس دوره های حسابداری مالی- صنعتی و توانگری مالی در بازار سرمایه تحلیل مالی

Real Time Web Analytics