دسته بندی ها

سبد مجتبی میرلوحی

- دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران

- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

- مدرس دوره های مدیریت مالی، مهندسی مالی، حسابداری برای مدیران، ریاضیات مالی، مدیریت سرمایه­ گذاری 

Real Time Web Analytics