آرشیو وبلاگ

سبک اعمال قرارداد اختیارمعامله

قراردادهای اختیارمعامله به لحاظ "سبک اعمال" دارای دو نوع کلی زیر هستند:

o قرارداد اختیارمعامله امریکایی

o قرارداد اختیارمعامله اروپایی

قرارداد اختیارمعامله امریکایی طی زمان باقیمانده تا سررسید و در سررسید اوراق می‌تواند اعمال شود. قرارداد اختیارمعامله اروپایی تنها در سررسید اوراق می‌تواند اعمال شود. در حال حاضر قراردادهای اختیارمعامله در ایران از نوع اروپایی هستند. توجه کنید معامله در بازار ثانویه اوراق با اعمال اوراق متفاوت است.

نظر خود را ارسال کنید
Real Time Web Analytics