دسته بندی ها

نگار نظری

- کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

- کارشناس مسئول اداره ابزارهای نوین مالی بورس تهران

Real Time Web Analytics