دسته بندی ها

علی حبیب نیا

- دکترای آمار و اقتصادسنجی از دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی لندن

- متخصص در مباحث یادگیری ماشینی، تحلیل سریهای زمانی، پیشبینی، سیستمهای غیرخطی

Real Time Web Analytics