دسته بندی ها

علی شریف آزاده

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه MMU مالزی

تحلیلگر و مدرس دوره های بنیادی و تکنیکال و تحلیل بین بازاری 

Real Time Web Analytics