دسته بندی ها

فرزاد جعفری

کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران

- مدرس دوره آشنایی با مفاهیم و کلیات مبارزه با پولشویی

Real Time Web Analytics