دسته بندی ها

محسن صیغلی

- دکتری مديريت مالي دانشگاه تهران 

- کارشناسی ارشد مديريت مالی دانشگاه امام صادق(ع)

مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

دبیر کمیته اصل ۴۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام

- مدرس دوره های تحليل شاخصهاي اقتصادي، مديريت مالي ،ابزارهاي نوين مالي ، مديريت مالي ، نرم افزار کامفار

Real Time Web Analytics