دسته بندی ها

محمد علی رستگار

- محقق پس از دکتری  مدرسه تجاری لندن

- دکتری مهندسی مالی  دانشگاه جنوا

- مستر فاینانس (Postgraduate Master Level II) – کالج کارلو آلبرتو، دانشگاه تورینو-

- کارشناسی و کارشناسی ارشد ریاضي دانشگاه صنعتي شریف 

- عضو هیات علمی گروه مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه تربیت مدرس

- مشاور و عضو کمیته عالی ریسک بانک ملت

- مشاور بانک صنعت و معدن

- عضو کمیته فناوری مالی (FinTech ) بانک پاسارگاد

Real Time Web Analytics