دسته بندی ها

محمد رضا ایران نژاد

کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران 

کارشناسی اقتصاد پول و بانکداری از دانشگاه شهید بهشتی

کارشناس بیمه مرکزی ج.ا ایران

رئیس گروه سازمان بازرسی بانک مرکزی ج. ا.ایران

مشاور مدیرعامل بانک سامان

- مدرس دوره های حقوق و مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی

Real Time Web Analytics