دسته بندی ها

محمد سلطانی

- دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه استراسبورگ فرانسه

- کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

- عضو هیئت علمی و معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه شهید بهشتی

- مولف کتاب حقوق تجارت بين الملل، حقوق بازار سرمايه و حقوق بانكي

- مدرس دوره های حقوق تجارت و حقوق بانکی

Real Time Web Analytics