مدل سازی و ارزشگذاری

توضیحات

مخاطبین دوره

 کلیه فعالان بازار سرمایه

 کارشناسان و مدیران نهادهای مالی فعال در حوزه محاسبات ریسک و بازده و مدیریت پرتفوی

 کلیه علاقه‌مندان به ارزشگذاری و تجزیه و تحلیل شرکت ها

 علاقه‌مندان به یادگیری مدلسازی مالی

 دانشجویان رشته های مالی، اقتصاد، حسابداری و سایر رشته های مرتبط

سرفصل‌ها

مقدمه ای بر مدلسازی مالی

فرمول نویسی

آشنایی با توابع مالی

تحلیل حساسیت و سناریو

محاسبه بتا درCAPM

مدل های بازار سرمایه و پرتفولیو

مدل های ارزشیابی سهام

مدل های قیمت گذاری مشتقات

مدل سازی ریسک اوراق با درآمد ثابت

مدل سازی مرز کارا و پرتفوی بهینه

Real Time Web Analytics