دسته بندی ها

مسعود الفتی

- کارشناسي ارشد اقتصاد گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي، دانشگاه تهران

- رئیس اداره بازاریابی بانک شهر

- مدرس دوره‌های آموزشی در حوزه ارزیابی اقتصادی و مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری

Real Time Web Analytics