دسته بندی ها

مهدی آسیما

- دکتری مدیریت مالی گرایش بانکداری از دانشگاه تهران

تحلیل گر تأمین سرمایه سپهر

- مدرس دوره های ارزشیابی اوراق بهادار، ارزشگذاری اوراق مشتقه،  مدیریت سرمایه­گذاری و ریسک 

Real Time Web Analytics