نقش دبیر هیئت مدیره در دستورالعمل راهبری شرکتی

توضیحات

 دبیر هیئت مدیره، یک مدیر ارشد شرکتی با مسئولیت‌های مهم است که به عنوان رابط اصلی با هیئت مدیره، مدیران ارشد و سهامداران شرکت ایفای نقش می‌کند. امروزه با بررسی عملکرد دبیر هیئت مدیره در عمل مشاهده می‌‌شود که نقش اصلی این اشخاص (نظارت و مدیریت هیئت مدیره) در شرکت‌های ایرانی مطابق با جایگاه قانونی آنها نمی‌باشد. با توجه به لزوم درک بهترین عملکرد دبیر هیئت مدیره در دستورالعمل نظام راهبری شرکتی، کارگاه آموزشی مذکور در نگاهی عمیق‌تر به جایگاه این پست سازمانی، به تشریح وظایف و اختیارات آن می‌پردازد.

مخاطبین دوره

دبیران هیئت مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران

مدیران و کارشناسان شرکت­هاي بورسی

مدیران و کارشناسان شرکت­هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس

مدیران و کارشناسان کلیه نهادهاي پولی و بانکی

مدیران و کارشناسان کلیه نهادهاي مالی

سرفصل‌ها

  تکامل مفهوم و کارکرد دبیر هیئت مدیره

 شایستگی‌ها و ویژگی‌های دبیر هیئت مدیره

 وظایف و مسؤلیت‌های دبیر در جلسات هیئت مدیره

 نقش دبیر هیئت مدیره در قبال سهامداران و مجامع عمومی

 نقش دبیر در قبال حسابرس مستقل و بازرس قانونی

 راهبری شرکتی و نقش کمیته های فرعی هیئت مدیره

 مجامع عمومی، ترکیب اعضای هیئت مدیره و نقش رئیس هیئت مدیره

Real Time Web Analytics