دسته بندی ها

وحید منتی

- دکتری حسابداری دانشگاه تهران

حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،انجمن  حسابرسان داخلی ایران و انجمن حسابداری ایران

- مدرس دوره های اصول راهبردی شرکتی، حسابداری صنعتی، پیشرفته، دولتی و حسابرسی، صورت جریان وجوه نقد وکنترل­های داخلی و کمیته­های حسابرسی

Real Time Web Analytics