دسته بندی ها

آرین قلی پور

- دکتری مديريت ، گرايش سياستگذاري از دانشگاه تهران

- استاد تمام دانشگاه تهران

- مدرس دوره های مديريت رفتار سازماني ، مدیریت منابع انسانی و آسیب­ شناسی مدیریت منابع انسانی 

- فوق تخصص کلنیکال رفتار سازمانی ، پاتولوژی و طراحی ساختار سازمانی ،  پاتولوژی منابع انسانی و طراحی سیستم های منابع انسانی

Real Time Web Analytics