دسته بندی ها

کیارش مهرانی

- دکتری مدیریت مالی

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری گروه توسعه اقتصادی تدبیر

- مدرس دوره های روشهای تحقیق در حسابداری و امور مالی، مدیریت سرمایه گذاری ، تحلیل بنیادی سهام، اصول تنظیم بودجه ،مدیریت مالی  و حسابداری

Real Time Web Analytics