کارگاه «معاملات خودکار و الگوریتمی در پایتون»

توضیحات

با توسعه پیشرفت‌های تکنولوژیک در حوزه برنامه‌های معاملاتی و بازارهای مالی، معاملات الگوریتمی مورد اقبال و پذیرش بورس‌ها در سراسر جهان قرار گرفته است. این روش در طول یک دهه گذشته در بازارهای توسعه‌یافته رایج‌ترین شیوه معاملاتی بوده و در کشورهای در حال توسعه نیز به سرعت در حال گسترش است. این کارگاه برای سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند اقدام به انجام معاملات الگوریتمی کنند مناسب است که در آن راهنمایی برای کلیه موارد لازم و ضروری معاملات الگوریتمی و پیاده‌سازی آن به صورت گام به گام در نرم ‌افزار پایتون ارائه شده است.

-  مدیران و کارشناسان کارگزاری‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تامین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

-  سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی

Python Basics: NumPy, matplotlib, pandas

Reading Financial Data from Open Data Sources & Broker’s API

Retrieving/Visualizing Historical/Streaming Data from the API

Popular Python Trading platforms for Algo Trading

Introduction to Algo trading, Automated trading and High-Frequency trading

Quick Review of Technical Analysis

Algo Trading Strategies and Paradigms for Low and High Frequency Trading

Machine Learning and Deep Learning for Building Algo Trading Strategies

Object Oriented Programming for the Backtesting Strategies

Signal Generation in Real-Time

Placing and Managing Orders via the API

Deploying Algo Trading Code in the Cloud

Automating Strategy Implementation

Example 1: Stock Trading with Interactive Brokers

Example 2: Stock Trading with Farabixo

Real Time Web Analytics