آرشیو وبلاگ

مطالب وبلاگ برچسب خورده با  'اختیارخرید'

راهبرد دامنک افتان اختیارخرید (Bear Call Spread)

این راهبرد با نام راهبرد نامتقارن بدبینانه یا رکودی اختیارخرید نیز شناخته می‌شود. این استراتژی عکس استراتژی دامنک خیزان یا نامتقارن خوش‌بینانه است. در این راهبرد یک اختیارخرید با قیمت اعمال بالاتر خریداری شده و یک اختیارخرید با قیمت اعمال پایین‌تر فروخته می‌شود. در این وضعیت پیش‌بینی سرمایه‌گذار از روند قیمت سهام، کاهشی یا نزولی است. در اینجا سرمایه‌گذار از تفاضل پریمیوم پرداختی و دریافتی در خرید و فروش قراردادها سود بدست می‌آورد. در صورت افزایش ناگهانی قیمت سهم و تعبیر نادرست سرمایه‌گذار از روند قیمت سهم، موقعیت خرید قرارداد اختیارخرید، نوعی پوشش به‌شمار می‌رود.

راهبرد دامنک خیزان اختیارخرید (Bull Call Spread)

پیش از بررسی هریک از راهبردها توجه شود که در کلیه راهبردها باید چند مساله شفاف شود. این مسائل عبارتند از:

 • تعیین ارزش راهبرد در سررسید قرارداد، تعیین سود و زیان و حداکثر سود و زیان
 • تعیین قیمت سربه‌سر دارایی پایه در سررسید
 • رسم نمودار سود و زیان راهبرد اتخاذ شده

راهبرد دامنک خیزان اختیارخرید با نام راهبرد نامتقارن خوش‌بینانه اختیارخرید نیز شناخته می‌شود. در این استراتژی یک اختیارخرید با قیمت توافقی پایین خریداری شده و یک اختیارخرید با قیمت توافقی بالا فروخته می‌شود. در این استراتژی قیمت اختیار خرید با قیمت توافقی پایین، بزرگتر از قیمت اختیارخرید دیگر است.

در این راهبرد سرمایه‌گذار انتظار افزایش قیمت سهم را دارد به‌طوری که اختیار خرید اول (با قیمت توافقی کمتر) در وضعیت سوددهی است. با این وجود پیش‌بینی سرمایه‌گذار این است که قیمت سهم با احتمال کمی از قیمت توافقی اختیارخرید دوم (با قیمت توافقی بالاتر) بیشتر خواهد شد.

اختیارفروش حمایتی

نکات مربوط به اختیارفروش حمایتی:

 • استراتژی اختیارفروش حمایتی زیان سرمایه‌گذار را محدود کرده یا به عبارتی پوشش می‌دهد ولی درصورت رخداد سود به دلیل افزایش قیمت، محدودیتی وجود ندارد. حداکثر زیان در این راهبرد معادل سطح پریمیوم است.
 • حداکثر زیان در قیمت‌های پایین‌تر از قیمت اعمال رخ می‌دهد.
 • قیمت سربه‌سر برابر است با مجموع قیمت خرید سهم و قیمت خرید اختیار فروش
 • نمودار سود در راهبرد فروش حمایتی مانند نمودار سود برای دارنده اختیارخرید است.
سود و زیان راهبرد اختیارخرید پوششی/پوشش‌داده شده

نمودار سود و زیان راهبرد اختیارخرید پوششی/پوشش‌داده شده

منبع: جزوه آموزشی CBOE

راهبرد اختیارخرید پوششی/پوشش‌داده شده

این راهبرد شامل خرید یک سهم و فروش اختیارخرید همان سهم است. در این وضعیت در صورتی که خریدار اختیار، قصد اعمال فیزیکی قرارداد را داشته باشد، فروشنده اختیار دارای سهم موردنظر است و درنتیجه توانسته تعهد خود را پوشش دهد. این راهبرد زمانی کاربرد دارد که پیش‌بینی‌های فرد نشان‌دهنده عدم افزایش قیمت سهم در آینده نزدیک باشد. در این صورت فرد تصمیم می‌گیرد با فروش اختیارخرید برای کوتاه‌مدت درآمدی کسب کند. برای اطمینان بیشتر پیشنهاد می‌شود فروشنده اختیارخرید، قرارداد را در وضعیت زیان‌دهی منعقد کند. باید توجه کرد ریسک در این راهبرد همان افزایش قیمت سهم است.

ارزش قراردادهای اختیارمعامله با قیمت اعمال متفاوت

اگر دو قرارداد اختیارمعامله از هرجهت همانند هم باشند و فقط قیمت اعمال آنها با هم متفاوت باشد، شرایط زیر برقرار است:

ارزش اختیار فروش با قیمت اعمال بالاتر معادل ارزش اختیارفروش با قیمت اعمال پایین‌تر است یا ارزش بیشتری دارد؛ زیرا در سررسید قرارداد، قیمت دارایی پایه هرقدر بیشتر باشد، به نفع فروشنده است. بنابراین قیمت اختیارفروش با قیمت اعمال رابطه مستقیم دارد.

ارزش اختیارخرید با قیمت اعمال پایین‌تر معادل ارزش اختیارخرید با قیمت اعمال بالاتر است یا ارزش بیشتری دارد؛ زیرا در سررسید قرارداد، قیمت دارایی پایه هرقدر کمتر باشد، به نفع خریدار است. بنابراین قیمت اختیارخرید با قیمت اعمال رابطه معکوس دارد.

عایدی قرارداد اختیارخرید

میزان عایدی حاصله از قرارداد اختیارخرید در سررسید در نمودار زیر نشان داده شده است.

call return

باتوجه به نمودار بالا نتایج زیر قابل استنباط است:

 • در سررسید قرارداد، خریدار اختیارخرید در قیمت‌های بالاتر از قیمت اعمال، عایدی مثبت دارد اما فروشنده قرارداد در تمامی قیمت‌ها هیچ عایدی مثبتی ندارد.
 • در هرنقطه ای که دارنده اختیارخرید عایدی مثبت دارد، فروشنده آن عایدی منفی دارد.
 • قرارداد اختیارمعامله یک "بازی با جمع صفر" است. درواقع جمع عایدی دارنده اختیارخرید و فروشنده آن در سررسید صفر است.

توجه شود که کل دریافتی فروشنده اختیارخرید، مبلغ پریمیوم در ابتدای قرارداد است.

وضعیت سودآوری قرارداد اختیارمعامله

برای بررسی وضعیت سودآوری یک قرارداد اختیارمعامله باتوجه به موارد زیر اقدام می‌کنیم:

o نوع قرارداد خرید است یا فروش؟

o قیمت اعمال چند است؟

o قیمت بازار دارایی پایه چقدر است؟

در قرارداد اختیارخرید، در صورتی که قیمت اعمال کمتر از قیمت بازار دارایی پایه باشد قرارداد در وضعیت سودآوری (In the Money) است؛ زیرا در این حالت خرید در قیمت کمتری صورت گرفته است. در شرایط عکس، قرارداد در وضعیت زیان‌دهی (Out of the Money) است.

در قرارداد اختیارفروش، در صورتی که قیمت اعمال بیشتر از قیمت بازار دارایی پایه باشد قرارداد در وضعیت سودآوری است؛ زیرا در این حالت فروش در قیمت بالاتری صورت گرفته است. در شرایط عکس، قرارداد در وضعیت زیان‌دهی است.

اگر قیمت اعمال با قیمت بازار دارایی پایه یکسان باشد، قرارداد اختیارمعامله در وضعیت بی‌تفاوتی (At the Money) است.

بررسی یک اختیارخرید سهام

فرض کنید اختیار خرید سهام شرکتی  10 دلار است. سررسید قرارداد شش‌ماه دیگر و قیمت توافقی قرارداد 50 دلار است. می‌توان وضعیت سود و زیان طرفین قرارداد در سررسید را مشخص کرد. در صورتی که در سررسید، قیمت سهم در بازار بیش از 50 دلار باشد، دارنده قرارداد راضی بوده و به جای خرید سهم از بازار اقدام به اعمال قرارداد می‌کند تا سهم را 50 دلار از فروشنده قرارداد خریداری کند. در صورتی که در سررسید، قیمت سهم در بازار کمتر از 50 دلار باشد، دارنده قرارداد تمایلی به اعمال ندارد زیرا در بازار با قیمت کمتری به سهم دسترسی خواهد داشت. درنتیجه قرارداد اعمال نخواهد شد. در وضعیتی که قرارداد اعمال می‌شود، فروشنده قرارداد باید سهام را در تملک خود داشته باشد تا بتواند به خریدار قرارداد ارائه دهد. خریدار نیز باید 50 دلار در اختیار داشته باشد تا به فروشنده در ازای دریافت سهم ارائه دهد. در وضعیتی که قرارداد اعمال نمی‌شود، کل بده بستان بین طرفین قرارداد 10 دلار است. درواقع خریدار قرارداد در زمان انعقاد قرارداد 10 دلار برای خرید قرارداد از دست داده و فروشنده قرارداد 10 دلار برای فروش قرارداد بدست آورده است.

خریدار یا دارنده قرارداد اختیارمعامله تنها در صورتی اقدام به اعمال قرارداد می‌کند که انجام آن منفعتی برای وی داشته باشد. فروشنده یا ناشر قرارداد اختیارمعامله در صورت درخواست خریدار و اعمال قرارداد از طرف وی، ملزم به انجام قرارداد است. خریدار یا دارنده قرارداد اختیارمعامله می‌تواند اوراق خود را تا زمان سررسید قرارداد نگه‌داری کند و در آن زمان نسبت به اعمال یا عدم اعمال آن تصمیم‌گیری کند. همچنین می‌تواند تا سررسید قرارداد، در بازار ثانویه به معامله این اوراق بپردازد و به خریدار دیگری بفروشد.

 

قرارداد اختیارمعامله چیست؟

قرارداد اختیارمعامله، اوراقی است که به دارنده آن حق یا اختیاری می‌دهد که به واسطه آن دارایی پایه مشخصی را در زمان معینی در آینده و به قیمت مشخص معامله کند. به تاریخ از پیش‌تعیین‌شده اصطلاحا تاریخ انقضا، تاریخ اعمال یا سررسید می‌گویند. به قیمت از پیش‌تعیین‌شده قرارداد، قیمت اعمال یا قیمت توافقی می‌گویند. در یک قرارداد اختیارمعامله دو طرف فروشنده یا ناشر اوراق و خریدار یا دارنده اوراق وجود دارد. خریدار یا دارنده اوراق در سررسید قرارداد باتوجه به سود و زیان حاصل از قرارداد نسبت به اعمال یا عدم اعمال آن اقدام می‌کند. با وجود اینکه خریدار یا دارنده اوراق، حق یا اختیار اعمال قرارداد را دارد، فروشنده اوراق در صورت اعمال قرارداد از سوی خریدار، ملزم به انجام تعهد خود است.

قراردادهای اختیارمعامله بر دو نوع کلی اختیارخرید و اختیار فروش هستند. اختیارخرید حق خرید دارایی پایه در زمان معین و با قیمت مشخص را به دارنده اوراق می‌دهد. اختیارفروش حق فروش دارایی پایه در زمان معین و با قیمت مشخص را به دارنده اوراق می‌دهد. باتوجه به دو نوع کلی فوق‌الذکر، چهار موقعیت معاملاتی ممکن عبارتند از: 

 • خرید اختیار خرید
 • فروش اختیار خرید
 • خرید اختیار فروش
 • فروش اختیار فروش

 برای دستیابی به یک قرارداد اختیارمعامله، خریدار قرارداد باید بهای آن را به فروشنده آن بپردازد. به این وجه پرداختی بابت خرید قرارداد اختیارمعامله، "پریمیوم" یا "قیمت اختیار" یا "صرف" می‌گویند. توجه کنید که قیمت اختیار با قیمت توافقی یا قیمت اعمال متفاوت هستند. قراردادهای اختیارمعامله بر روی دارایی پایه مشخصی تعریف می‌شوند. انواع دارایی‌های پایه در این دسته از قراردادها عبارتند از: سهام، کالا، ارز، شاخص سهام، نرخ بهره، قرارداد آتی و... . قراردادهای اختیارمعامله سهام شرکت‌های درج شده در بورس اوراق بهادار، در همان بورس معامله می‌شوند.

Real Time Web Analytics