آشنايي با حاكميت (راهبري) شركتي ویژه حسابداران رسمی

توضیحات

مرکز مالی ایران با همکاری جامعه حسابداران رسمی ایران  برگزار می کند

حاكميت شركتي جنبه‌هاي مختلفي را در برمي‌گيرد و به روابط شركت و تعامل آن با ذينفعان مختلف مي‌پردازد. حاكميت شركتي قوي بر عملكرد شركت تاثير معناداري دارد.  بررﺳﯽ ﻧﻈﺎم حاكميت ﺷﺮﮐﺘﯽ در ايران و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و همچنين شناسايي ساز و كارهاي مختلف آن، در ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺮان ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . اين دوره به شناخت وضعيت فعلي حاكميت شركتي در ايران با تاكيد بر شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس- مي‌پردازد.

مخاطبین دوره

  • حسابداران رسمی

سرفصل‌ها

  • مقدمه و تعاريف حاكميت(راهبري) شركتي
  • سيستم‌ها و ساز و كارهاي حاكميت شركتي
  • نقش سهامداران، هيات‌مديره و حسابرسي داخلي در استقرار حاكميت شركتي موفق
  • نقش حاكميت شركتي در بهبود عملكرد شركت و گزارشگري مالي
  • فرهنگ، اخلاق و حاكميت شركتي
  • مقررات حاكميت شركتي در ايران و جهان
Real Time Web Analytics