info@ifc.ir   021-66724545
  پارسی   English   العربیه

مرکز مالی ایران دوره آموزشی «شناسایی ناهنجاری‌های مالی در شرکت‌ها» را برگزار می‌کند

دوشنبه 22 آبان 1396 - 01:24 ب.ظ

برایشناسایینشانه‌هایریسکونقاطحساس، بازرس تقلب بایدمجموعه‌ایمنحصربهفرداز تخصصهایگوناگونداشتهباشد،ازجمله:آشناییبامعاملاتمالیپیچیده،روشهایانجامآنها،روشهایگوناگونتقلب،قوانینومقررات،فرآیندهای دادرسیو .... از این رو متقاضیانواجدشرایطپسازطینمودنایندوره  )تئوریکوعملی) مدرکیدریافتمینمایندکهمرتبطبادانشوتجربهدارندهآندرپیشگیری،کشفو متوقفکردنتقلباست.

رضاداغانی، مدرسدانشگاهتربیتمدرس و عضو Institute of Public Accountant  و محمدعلینصر، مجریپروژهبررسیتاثیرپروژهمشترک FASB & IASB برصورتهایمالی دو مدرس این دوره هستند.


افراد علاقه‌مند برای به دست آوردن این جایگاه علاوه بر قبولی در آزمون کتبی باید
استانداردهایحرفه‌ایواخلاقحرفه‌ایرابپذیرند و به‌طور پیوسته آموزشهایضمنخدمت بگذرانند.

چنانچه به اطلاعات بیشتری راجع به این دوره نیاز دارید، با مراجعه به سایت مرکز مالی ایران به آدرس http://www.ifc.ir/  بروشور این دوره را دریافت کنید.


ارسال نظر