ارزشگذاری استارت آپ

توضیحات

ارزشگذاری یکی از مهمترین چالش ها در تصمیم گیری های سرمایه گذاری است. از سوی دیگر ، ظهور استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان و گسترش و توسعه سریع آن ها سبب توجه روز افزون به سرمایه گذاری در این شرکت ها گردیده است. از سوی دیگر ، بسیاری از روش های متعارف ارزشگذاری، برای ارزشگذاری شرکت های استارت آپ قابل استفاده نیست. در نتیجه این صنعت نیازمند رویکردهای ارزشگذاری مبتنی بر الگوی کسب و کار نوین و مختص استارت آپ ها است. در این کارگاه مدل کسب و کار، چرخه رشد و تامین مالی و روش های ارزشگذاری استارت آپ ها بررسی می گردد و ارزشگذاری استارت آپ به صورت عملی در هر مرحله از چرخه رشد صورت می گیرد.

مخاطبین دوره

 • مدیران و کارشناسان سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذاری ، تامین سرمایه ، کارگزاری و سایر نهادهای مالی
 • مدیران ، فعالین و سرمایه گذاران حوزه شرکت های استارت آپ و دانش بنیان

سرفصل‌ها

 • آشنایی با مدل های کسب و کار استارت آپ ها
 • بررسی ساختارهای هزینه ها در مدل های مختلف استارت آپ ها
 • تفاوت بنیادی کسب و کار استارت آپ ها با کسب و کار متعارف
 • دوره های سرمایه گذاری و رشد استارت آپ ها و مفهوم J curve
 • بازده مورد انتظار و رشد مورد انتظار استارت آپ ها
 • آشنایی با مفهوم Pre-Money و Post-Money
 • بررسی مفهوم Fund Raise  و مقایسه با فروش سهام
 • عوامل موثر بر ارزش استارت آپ ها
 • مدل ارزشگذاری Berkus
 • مدل ارزشگذاری  Risk Factor Summation
 • مدل ارزشگذاری VC Method
 • مدل ارزشگذاری Scorecard
 • مدل ارزشگذاری Cost to Duplicate
 • مدل ارزشگذاری نسبی
 • مدل ارزشگذاری جریانات نقدی
 • مدل ارزشگذاری First Chicago
 • رویکرد VAM
 • مدل تامین مالی و سرمایه گذاری قابل تبدیل: Convertible , KISS , SAFE
 • ارزشگذاری واقعی سه استارت آپ
Real Time Web Analytics