تاریخ برگزاری : 1399/05/08
رایگان

تابلو خوانی و فیلتر نویسی

از 1399/05/08 تا 1399/05/08

نوع دوره : حضوری
تعداد ساعات آموزش : 0 ساعت
تابلو خوانی و فیلتر نویسی

مدرس :

کارشناس آقای محمد حسین کیانی 

طول دوره ساعت :

4 ساعت

روز های بر گزاری :

چهارشنبه 

8 مرداد 

ساعت بر گزاری :

16 تا 20