تاریخ برگزاری : 1399/07/28
رایگان
فهرست اساتید این دوره

تابلو خوانی و فیلتر نویسی

از 1399/07/28 تا 1399/07/30

نوع دوره : حضوری-آنلاین
تعداد ساعات آموزش : 0 ساعت
تابلو خوانی و فیلتر نویسی

مدرس :

آقای مسعود علیزاده 

طول دوره ساعت :

8 ساعت

روز های بر گزاری :

دوشنبه و چهارشنبه  

28 و 30 مهر ماه 

ساعت بر گزاری :

16 تا 20