جلسه اول


نام دوره:

اصول و فرآیندهای ارزشگذاری شرکت‌ها (مقدماتی)

جلسات

1 جلسه اول مشاهده
2 جلسه دوم
3 جلسه سوم
4 جلسه چهارم
5 جلسه پنجم
6 جلسه ششم
7 جلسه هفتم
8 جلسه هشتم (بخش اول)
9 جلسه هشتم (بخش دوم)
10 جلسه نهم
11 جلسه دهم
12 جلسه یازدهم