جلسه اول (بخش اول)


نام دوره:

مبانی و کاربردهای تکنولوژی بلاکچین و رمزارزها

جلسات

1 جلسه اول (بخش اول) مشاهده
2 جلسه اول (بخش دوم)
3 جلسه دوم (بخش اول)
4 جلسه دوم (بخش دوم)
5 جلسه سوم (بخش اول)
6 جلسه سوم (بخش دوم)
7 جلسه چهارم (بخش اول)
8 جلسه چهارم (بخش دوم)
9 جلسه پنجم
10 جلسه ششم (بخش اول)
11 جلسه ششم (بخش دوم)
12 جلسه هفتم (بخش اول)
13 جلسه هفتم (بخش دوم)
14 جلسه هشتم (بخش اول)
15 جلسه هشتم (بخش دوم)
16 جلسه نهم (بخش اول)
17 جلسه نهم (بخش دوم)