تصویر برای دسته بندی امیرعباس امامی

امیرعباس امامی

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مالی و سرمایه گذاری داریک

سوابق تحصیلی:

  • دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
  • مهندسی صنایع از دانشگاه تهران

سوابق کاری:

  • رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مالی و سرمایه گذاری داریک
  • مدیر و پژوهشگر در گروه مالی مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف

همه ی دوره های مدرس