انتشار منابع آزمون CFA

 جدول زمانی آزمون دسامبر2019 (فقط سطح یک)

جدول زمانی آزمون ژوئن 2019 (سطح یک، دو و سه)