info@ifc.ir   021-62843000

مبانی مدیریت مالی

توضیحات

پیشاهنگی این کتاب در انعکاس جهان واقعی در کلاسهای درس در ویراست چهاردهم آن آشکارتر شده است. در هریک از قسمتهای کتاب، یک نمودار مهم و واقعی از کسبو کار، برجسته و هر فصل با تصویری عملی آغاز میشود و قابهای مالی درعمل (در همۀ فصلها) فعالیتهای جهان واقعی و تصمیمات بازرگانان واقعی را توصیف میکنند. نه تنها دربارۀ صدها شرکت صحبت شده بلکه برای پوشش مهمترین مسائل شرکتی مطرح در این کتاب، نام شرکتهای واقعی آمده است. نویسندگان کتاب از بهروزترین اطلاعات مربوط به قوانین گزارش‌دهی مالی و مالیاتی نیز استفاده کردهاند.

دنیای بینالمللی مالی نیز در 34 سال گذشته اهمیت بیشتری یافته و این نوشتار در مقایسه با ویراست اول خود، ده برابر بیشتر به مسائل مالی بینالمللی پرداخته است. خوانندۀ کتاب، کاربردهای بینالمللی موضوعات مالی را در این نوشتار پیدا خواهد کرد.  

افزونبر این، بحرانهای نقدینگی و رکودی که در اواخر دهه 2000 (و البته در دهۀ بعدی آن) ایالاتمتحده و دیگر اقتصادهای جهان را در کام خود فروبردند، در ویراست چهاردهم بهطور اساسی پوشش داده شده است. به بخش بانکداری و نیاز حیاتی به تأمین وجوه برای تقریباً همۀ کسبو کارها توجه ویژهای شده و موضوع افزایش ساماندهی نیز بررسی شده است. 

البته در خلال 34 سال گذشته یک نکته تغییر نکرده است؛ نویسندگان کل کتاب و همۀ مسائل مالی! معتقدیم که اختصاص زمان، انرژی و تعهدمان در این سالها، برای نیکنامی ما در تولید متنی موفق و باکیفیت دلیلی است که در هر ویرایش جدید بهتر شده است.

تالیف: 

استنلی بلاک

جفری هارت 

بارتلی دانیلسن (انتشارات مک گروهیل)

مترجم: رضا مجید‌زاده

ویراستار علمی: دکتر سارا حنجری

تاریخ انتشار: بهار 1397

تعداد صفحات: 666 صفحه تمام رنگی

نام ناشر: انتشارات همراه علم با همکاری مرکز مالی ایران

برای دریافت نسخه‌ی الکترونیک کلیک کنید.

برای دریافت فهرست و مشخصات کتاب کلیک کنید.