چه طور مدرک CFA بگیریم؟

به منظور کسب چنین مدرک شاخصی، باید مقررات زیر را رعایت کنید:

هر سه سطح برنامه آموزشی CFA: