info@ifc.ir   021-62843000

حسابداری منابع انسانی

توضیحات

حسابداری منابع انسانی که از آن به معمای حسابداران یاد می شود به موضوع شناسایی و گزارش ارزش منابع انسانی در گزارشات مالی واحد تجاری اشاره دارد.

صرف نظر از دیدگاههای مختلف در خصوص ارزش گذاری منابع انسانی و تضادهای فرهنگی گوناگون در این خصوص شیوه ارزشگذاری و نحوه گزارشگری آن از موضوعاتی است که از دیرباز تاکنون مورد مناقشه متخصصین و مجامع علمی و حرفه ای بوده بطوری که تاکنون نیز اجماع نظر خاصی در این مورد وجود ندارد.

علی ایحال، الگوهای متفاوت و گوناگونی توسط دست اندرکاران و مجامع حرفه ای طراحی و تدوین شده که در بسیاری از واحدهای اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته و نتیجه مطلوبی را نیز به همراه داشته است.

از میان کشورهایی که توجه وافری به موضوع حسابداری منابع انسانی دارد می توان به کشور هند اشاره نمود که در این خصوص کتابها و مقالات بسیاری نیز توسط متخصصین و اندیشمندان آنان تهیه و تنظیم شده است.در این مجموعه سعی شده تا از این کتابها و مقالات حداکثر استفاده صورت گیرد و بخشهای عمده ای از کتاب حاوی ترجمه مقالات از این کشور می باشد.

علاوه بر آن با توجه به پراکندگی موضوعات مرتبط با مقوله حسابداری منابع انسانی در این مجموعه سعی گردیده تا دیدگاههای گوناگون مرتبط با موضوع از خلال بررسی و مطالعه مقالات و کتب گوناگون استخراج شده و به صورت مجموعه پیش رو تهیه و تدوین گردد. این مجموعه شامل چهار فصل می باشد. در فصل اول موضوع حسابداری منابع انسانی و تعاریف مرتبط با آن و تاريخچه مختصری از آن بیان شده است. فصل دوم به برنامه ریزی و حسابداری منابع انسانی، فصل سوم به تعامل با منابع انسانی و هزینه های آن پرداخته و درفصل چهارم به موضوع حسابداری و حسابرسی منابع انسانی و علوم رفتاری مربوطه می پردازد.

تالیف و ترجمه:

کاظم وادی زاده

خدیجه حیدری

تاریخ انتشار:1396

تعداد صفحات: 235

نام ناشر: آسمان نگار