نام دوره    لینک        مدرس                 زمان برگزاری
دوره حاکمیت شرکتی شرکت در دوره دکتر محمد مرفوع           چهارشنبه 29 مرداد ساعت 16 تا 20
اقتصاد برای مدیران شرکت در دوره دکتر حسین عبده تبریزی پنجشنبه 30 مرداد ساعت 11 تا 15
آشنایی با رویه های افشای اطلاعات و ارزیابی ناشران شرکت در دوره سعید محمد علیزاده یکشنبه 2 شهریور ساعت 16 تا 19
الزامات قانونی و فرآیند اجرایی افزایش سرمایه و نحوه تهیه گزارش شرکت در دوره غلامرضا ابوترابی چهارشنبه 5 شهریور ساعت 16 تا 20
مقدمات ارزشگذاری شرکت ها شرکت در دوره دکتر احمد پویانفر پنجشنبه 6 شهریور ساعت 10 تا 14
مبارزه با پولشویی شرکت در دوره دکتر نجفی سه شنبه 11 شهریور ساعت 17 تا 20